Professionele verschoningsrecht

Professionele verschoningsrecht - Vranken | Readingchampions.org.uk

...e notaris. Enkele onderwerpen welke aan de orde komen: ... WG Week 2 - Het professionele verschoningsrecht - R_ASRP ... ... ... Ook de geestelijke stand komt dat verschoningsrecht toe (vgl. Kamerstukken II 1913/14, 286, nr. 3, p. 90, 93, 94, Kamerstukken II 1917/18, 77, nr. 1, p. 48 en HR 14 december 1948, NJ 1949/95). Het verschoningsrecht geldt daarbij voor wetenschap die hun als zodanig is toevertrouwd. Het verschoningsrecht Het recht van een getuige om te zwijgen en geen getuigenverklaring af te leggen. » Meer over verschoningsrecht verschoningsrecht van ... Het professionele verschoningsrecht: de arts, de advocaat ... ... . » Meer over verschoningsrecht verschoningsrecht van de getuige is echter niet absoluut. Volgens vaste rechtspraak kunnen zich situaties voordoen waarin het belang dat de waarheid aan het licht komt, moet prevaleren boven het belang dat het beroepsgeheim bewaard blijft. Muizenissen over het professionele verschoningsrecht. Roel Kerckhoffs, My Way, Liber Amicorum voor Hans Hertoghs, hoofdstuk 19, 1e druk 2016. Aan dit liber amicorum voor mr. J.J.M. Hertoghs leverden verschillende auteurs een bijdrage waarin zij een onderwerp aansneden waarmee Hans Hertoghs, de nestor van de fiscale advocatuur, zich in zijn actieve carrière heeft beziggehouden. Het professionele verschoningsrecht komt naar voren in artikel 165 lid 2 sub b Rv. Wanneer er sprake is van een geheimhoudingsplicht, betekent dit niet dat het verschoningsrecht automatisch aan diegene toekomt. De geheimhoudingsplicht is een noodzakelijke vereiste voor het verschoningsrecht, Het (professioneel) verschoningsrecht is in beweging. In het concept Vaststellingswet Boek 1 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering ('Sv'), dat begin februari 2017 is gepubliceerd (zie hier de bijgevoegde bijlage voor de MvT), probeert de wetgever meer duidelijkheid over de reikwijdte van het verschoningsrecht te verschaffen. Het professionele verschoningsrecht: de arts, de advocaat en de journalist in de Nederlandse strafrechtpraktijk 1. Inleiding 2. Het algemene wettelijke kader en de doctrine 3. Het verschoningsrecht van de arts, de advocaat en de journalist in het positieve recht 4. Beroepsgerelateerde geheimhouding en verschoningsrecht nader bezien 5. Conclusie Het professionele verschoningsrecht van de advocaat kan niet los worden gezien van diens geheimhoudingsplicht. Die geheimhoudingsplicht is neergelegd in artikel 11a lid 1 Advocatenwet,2 dat bepaalt dat de advocaat ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn beroepsuit- Het professionele verschoningsrecht in het nieuwe wetboek 01/05/2019 Mr. dr. N.A.M.E.C. (Nathalie) Fanoy Trefwoorden: geheimhoudingsplicht advocaat, professionele verschoningsrecht, Modernisering Wetboek van Strafvordering, getuigenverhoor, doorzoeking en inbeslagneming Het professionele verschoningsrecht vormt een belangrijk onderdeel van ons rechtsstelsel en waarborgt dat advocaten hun essentiële juri-dische hulpverleningstaak kunnen uitvoeren. egelijkertijd kan het t verschoningsrecht een zekere belemmering voor de waarheidsvinding vormen.2 Met het oog op deze belemmering en vanwege de toenemende 3.4 Toestemming van de cliënt ontheft de professioneel begeleider niet zonder meer van zijn plicht tot geheimhouding. 3.5 Een professioneel begeleider dient zich in een eventuele gerechtelijke procedure te beroepen op het verschoningsrecht. Ruggenspraak met collega's wordt aanbevolen, of eventueel met de vertrouwenscommissie van de LVSC. Omdat zij geen geestelijk hulpverlener zijn en deel uitmaken van een rechterlijk comité hebben zij geen verschoningsrecht. Rechtsregel De rechtsvraag die de rechtbank moet beantwoorden is of klagers, die naar aanleiding van een verdenking van seksueel misbruik een rechterlijk comité hebben gevormd, een beroep op het professionele verschoningsrecht kunnen doen als bedoeld in artikel 218 Sv. Betreft: Professioneel verschoningsrecht Geachte Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, In de aanloop naar het zomerreces zijn in de media verschillende artikelen verschenen over de (veronderstelde) reikwijdte van het verschoningsrecht van advocaten.1 Openbaar Ministerie: Discussies over verschoningsrecht staan fraude- en corruptiezaken steeds vaker in de weg. Ook bij Shell speelt het nu. Het professionele verschoningsrecht is een belangrijk onderdeel van ons rechtsstelsel en waarborgt dat advocaten hun essentiële juridische hulpverleningstaak kunnen uit...

INFORMATIE

AUTEUR
Vranken
DIMENSIE
4,79 MB
BESTANDSNAAM
Professionele verschoningsrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Professionele verschoningsrecht

Wil je het boek lezen?Professionele verschoningsrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Vranken. Lezen Professionele verschoningsrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN